Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Disclaimer

De op de website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA) en zijn beschermd volgens het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de veiligheidsmanager van het RPCAA. Het beveiligde deel is alleen bestemd voor leden van het RPCAA. Toegang is alleen bestemd voor degenen die persoonlijk een unieke toegangscode hebben ontvangen van het RPCAA.

Als de gebruiker misbruikt maakt van zijn toegang of de toegangscode doorgeeft, wordt hij/zij onherroepelijk uit de database verwijderd en wordt het lidmaatschap ingetrokken. Voor de volledigheid wordt vermeld dat gebruikers van het beveiligde deel worden gescreend aan de hand van hun bezoekersinformatie. Eventuele schade en strafbare feiten die opzettelijk zijn veroorzaakt en die tengevolge het misbruik zijn vastgesteld, zullen worden verhaald.

Het hacken, cracken of forceren van de toegang tot het beveiligde deel of het ongeoorloofd gebruik van een toegangscode door een niet geregistreerde gebruiker, wordt beschouwd als een strafbaar feit. Dergelijke handelingen vallen onder artikel Artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht. Misbruik van de informatie op deze internetsite zal met al de mogelijke middelen worden bestreden.

Login